Teamleader Production Planning Manufacturing

Teamleader Production Planning Manufacturing

申請這份工作
工作領域
位置
Veghel, Netherlands.
合同類型
Full time
申請這份工作

English below *

Wil je werken in een pragmatische, dynamische en ambitieuze 'high-mix, low-volume' fabriek? Wil je een team van zeer gemotiveerde talenten leiden?

Wil je bijdragen aan een data-gedreven manier van werken in een 'high-mix, low-volume' fabriek? Kun je barrières doorbreken en duurzame proces- en systeemverbeteringen leveren?

Jouw verantwoordelijkheden:

 • Beheer de uitstekende uitvoering van de kerntaken van je team
 • Ontwikkel, onderhoud en realiseer team-KPI's en rapportagestructuur
 • Samen met de fabrieksmanager fungeer je als de schakel tussen de Supply Chain organisatie en de productie
 • Onderhoud een duurzaam personeelsmodel om de beste resultaten te behalen
 • Stimuleer teamontwikkeling, waardoor anderen de beste versie van zichzelf kunnen zijn
 • Betrek je bij strategische en continue verbeteringen; werk samen met cross-functionele teams om processen te stroomlijnen en de efficiëntie binnen de productie en de gehele waardeketen te verbeteren
 • Ontwikkel een teamverbeteringsroutekaart en lever zoals gepland
 • Draag bij aan wereldwijde best practices binnen de productie

Jouw team en verantwoordelijkheden:

Je werkt als onderdeel van het managementteam binnen de Manufacturing-organisatie in Veghel ("de fabriek"). De fabriek streeft ernaar de hoogste service te leveren aan onze (interne) klanten door middel van optimale planning, een servicegerichte mindset en het oplossen van uitdagingen. De fabriek ondersteunt onze projectteams die geautomatiseerde oplossingen bij onze klanten installeren en onze onderdelenorganisatie.

Je leidt een team dat verantwoordelijk is voor orderbeheer, planning, voorraadbeheer en inkoop. Je team van ongeveer 10 mensen opereert met een hoge mate van autonomie en bestaat uit een mix van ervaren en jonge talenten.

De belangrijkste activiteiten van je team:

Orderbeheer & Planning

 • Afstemming en beheer van tevredenheid voor de interne centrale Supply Chain en Spare Parts teams (onze interne "klanten")
 • Onderhoud S&OP/S&OE; balans tussen financiële budgetten en operationele haalbaarheid van de werklast
 • Ontwikkeling en realisatie van een optimaal productieplan
 • Ondersteun de werkvloer met planning gerelateerde onderwerpen
 • Ontwikkel systeem- en toolondersteuning om plannings- en planningswerk efficiënt uit te voeren

Inkoop

Je team werkt samen met onze masterdata, voorraadbeheer, bestellingen en sourcing teams om de best mogelijke levering aan de fabriek te bereiken. Indicatieve uitgaven van €20-35M. Belangrijkste activiteiten:

 • Plannen van bestellingen volgens het optimale leveringsplan
 • Uitvoeren van operationele orderstroom
 • Beheer operationele uitzonderingen
 • Beheer leveranciersprestaties
 • Onderhoud leveranciersovereenkomsten en masterdata

Voorraadbeheer

 • Onderhoud en optimaliseer bestel- (en voorraad) beleid om de balans te vinden tussen prestatielevels (bijv. doorlooptijd, inkoopkortingen) en bijbehorende kosten (bijv. veroudering, opslag, handling en kapitaalkosten)
 • Monitor en onderhoud voorraadgezondheid. Je hebt de operationele verantwoordelijkheid over een voorraad van €5-10M.
 • Afstemming met wereldwijde voorraadnormen en vertegenwoordiging van fabrieksbelangen

Wat vragen wij van jou?

Je bent een enthousiaste professional die zichzelf en zijn omgeving wil uitdagen. Daarnaast herken je jezelf in de volgende kenmerken:

 • Een relevant HBO+/WO diploma (bijv. Supply Chain Management, Operations, Industrial Engineering)
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een leidinggevende positie
 • Goede communicatieve vaardigheden en vloeiend in Nederlands en Engels
 • Can-do mentaliteit, positief en kritisch
 • Netwerker/Samenwerker – in staat om duurzame relaties op te bouwen met je (wereldwijde) tegenhangers
 • Durf beslissingen te nemen, zelfs onder druk; gewend aan deadlines
 • Proactief, in staat om vooruit te denken en te anticiperen
 • Ondernemend, kansen zien en benutten
 • Gedisciplineerd, gestructureerd, gedreven, resultaatgericht en gemotiveerd
 • Analytisch en procesmatig sterk
 • Begrip van (of bereidheid om te leren) moderne automatiserings- en data-analysetools (bijv. Power Apps, Power BI)
 • Interesse en passie voor technologie – een sterke wens om diepgaande kennis van producten en materialen te ontwikkelen

Pre's:

 • Ervaring in een high-tech, low-volume productieomgeving
 • Ervaring met plannings (ERP) systemen, bij voorkeur JDE/Oracle
 • Ervaring in een complexe werkomgeving met meerdere stakeholders

Wat bieden wij

In de uitdagende en verantwoordelijke positie van teamleider productieplanning in de productie, krijg je de kans om een significante bijdrage te leveren aan toonaangevende projecten en verbonden te zijn met onze toegewijde mensen en klanten. We bieden een functie in een informele, internationale en professionele werkomgeving met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Door deel uit te maken van ons winstgevende en groeiende bedrijf kun je je doelen bereiken en je op de toekomst richten.

Deze positie biedt een concurrerend salarisbereik van € 5.287,– tot € 7.100,– bruto per maand (exclusief 8% vakantiegeld). Door het overtreffen van prestatiedoelen heb je zelfs de mogelijkheid om buiten deze schaal te groeien.

Bovenop je vaste salaris ontvang je de volgende secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • 40 vakantiedagen (20 wettelijke dagen en een flexibel budget ter waarde van 20 dagen)
 • Flexibele werktijden
 • Een hybride werkplek (40% werken vanuit huis en 60% op kantoor)
 • Een gezondheids- en welzijnsbudget ter waarde van €300,- per kalenderjaar
 • Reiskostenvergoeding, inclusief volledige vergoeding van reizen met het openbaar vervoer
 • Thuiswerkvergoeding
 • Collectieve pensioenregeling en korting op aanvullende ziektekostenverzekering
 • Bedrijfsgezondheidscentra op locatie met een sportschool, fysiotherapeuten en bedrijfsartsen
 • Vanderlande Academy en trainingsfaciliteiten om je vaardigheden te verbeteren
 • Een verscheidenheid aan Vanderlande Network gemeenschappen en initiatieven
 • En een geweldig bedrijfsrestaurant en koffiebar met barista

Diversiteit & Inclusie

Vanderlande is een werkgever die gelijke kansen/positieve actie biedt. Gekwalificeerde sollicitanten worden overwogen zonder rekening te houden met ras, religie, kleur, nationale afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, burgerlijke staat of handicap.

English

Would you like to work in a pragmatic, dynamic, and ambitious ‘high-mix, low-volume’ factory? Do you want to lead a team of highly motivated talents?

Do you want to contribute to a data-driven way of working in a 'high-mix, low-volume' factory? Can you break down barriers and deliver sustainable process and system improvements?

Your Responsibilities:

 • Manage the excellent execution of your team’s key activities
 • Develop, maintain, and accomplish team KPIs and reporting structure
 • Together with the factory manager, act as the link between the Supply Chain organization and Manufacturing
 • Maintain a sustainable people model to achieve the best results
 • Foster team development, enabling others to be the best version of themselves
 • Engage in strategic and continuous improvement; collaborate with cross-functional teams to streamline processes and improve efficiency within manufacturing and across the value chain
 • Develop a team improvement roadmap and deliver as planned
 • Contribute to global best practices within Manufacturing

Your Team and Responsibilities

You will work as part of the management team within the Manufacturing organization in Veghel ("the factory"). The factory strives to deliver the highest service to our (internal) customers through optimal planning, a service-oriented mindset, and solving challenges. The factory supports our project teams that install automated solutions at our customers' sites and our spare parts organization.

You will lead a team responsible for order management, planning, inventory management, and purchasing. Your team of approximately 10 people operates with a high degree of autonomy and consists of a mix of experienced and young talents.

Your team’s key activities:

Order Management & Planning

 • Alignment and management of satisfaction for the internal central Supply Chain and Spare Parts teams (our internal “customers”)
 • Maintain S&OP/S&OE; balance financial budgets and operational feasibility of workload
 • Development and realization of an optimal production plan
 • Support shop floor with planning-related topics
 • Develop system and tooling support to execute planning and scheduling work efficiently

Purchasing

Your team collaborates with our master data, inventory management, ordering, and sourcing teams to achieve the best overall supply to the factory. Indicative spend of €20-35M. Key activities:

 • Plan orders to align with the optimal supply plan
 • Execute operational order flow
 • Manage operational exceptions
 • Manage supplier performance
 • Maintain supplier agreements and master data

Inventory

 • Maintain and optimize ordering (and inventory) policies to balance performance levels (e.g., lead time, purchasing discounts) and associated costs (e.g., obsolescence, storage, handling, and capital cost)
 • Monitor and maintain inventory health. You have the operational responsibility over an inventory of €5-10M.
 • Align with global inventory standards and represent factory interests

What do we ask from you?

You are an eager professional who wants to challenge yourself and your environment.

Additionally, you recognize yourself in the following characteristics:

– A relevant HBO+/WO degree (e.g., Supply Chain Management, Operations, Industrial Engineering)

 • At least 3 years of relevant work experience in a leadership position
 • Good communication skills and fluency in Dutch and English
 • Can-do mentality, positive & critical
 • Networker/Cooperator – able to build sustainable relationships with your (global) counterparts
 • Daring to make decisions, even under pressure; accustomed to deadlines
 • Proactive, able to think ahead and anticipate
 • Entrepreneurial, recognizing opportunities and seizing them
 • Disciplined, structured, driven, result-oriented, and motivated
 • Analytical and process-oriented
 • Understanding of (or eagerness to learn) modern automation and data analysis tools (e.g., Power Apps, Power BI)
 • Interest and passion for technology – a strong desire to develop in-depth knowledge of products and materials

Preferred:

 • Experience in a high-tech, low-volume production environment
 • Experience with planning (ERP) systems, preferably JDE/Oracle
 • Experience in a complex work environment with multiple stakeholders

What do we offer

In the challenging and responsible position of teamlead production planning manufacturing , you will have the chance to make a significant contribution to industry-leading projects and be connected to our dedicated people and customers. We offer a position in an informal, international and professional working environment with a lot of scope for personal development. By joining our profitable and growing company you will be able to reach your goals and focus on your future.​ 

This position offers a competitive salary range of € 5.287,–  to  € 7100,– gross per month (excluding 8% holiday allowance). Through exceeding performance expectations, you even have the possibility to grow outside this scale.   

On top of your fixed salary you’ll receive the following secondary benefits:​ 
 

 • 40 vacation days (20 statutory days and a flexible budget worth 20 days).​ 
 • Flexible working hours.​ 
 • A hybrid workplace (40% working from home and 60% in the office).​ 
 • A Health & Wellbeing budget worth €300,- per calendar year. 
 • Commuting allowance, including full reimbursement of travel by public transport.​ 
 • Working from home allowance.​ 
 • Collective pension scheme and discount on additional health insurance.​ 
 • On-site company health centres with a gym, physiotherapists and occupational therapists.​ 
 • Vanderlande Academy and training facilities to boost your skills.​ 
 • A variety in Vanderlande Network communities and initiatives.​ 
 • And a great company restaurant and coffee bar with barista. 

Diversity & Inclusion 

Vanderlande is an equal opportunity/affirmative action employer. Qualified applicants will be considered without regards to race, religion, color, national origin, gender, sexual orientation, age, marital status, or disability status. 

更多 Management 工作

Senior Manager HSEQ

Veghel, Netherlands

Senior Manager HSEQ ...

查看這份工作

Team Leader Supplier Quality Measurement and Inspection

Veghel, Netherlands

Voor de afdeling Sup...

查看這份工作