Team Leader Supplier Quality Measurement and Inspection

Team Leader Supplier Quality Measurement and Inspection

Afficher
secteur d'activité
emplacement
Veghel, Netherlands.
Type de contrat
Full time
Afficher

Voor de afdeling Supplier Quality Assurance zijn wij op zoek naar een Teamleider voor het Meet- en Inspectieteam die bereid en in staat is om zijn/haar verantwoordelijkheden uit te breiden naar het proactief beheren van de (kwaliteits)prestaties van leveranciers. *English version below

Introductie

De afdeling Supplier Quality Assurance werkt nauw samen met Supply Chain Management, Technologie, Engineering, Installatie, Project Engineers en met stakeholders uit verschillende delen van de organisatie. Het Supplier Quality Assurance team maakt deel uit van de Supply Chain en fungeert als adviseur en bewaker voor het handhaven van de Vanderlande kwaliteitsnorm, zowel voor apparatuur als diensten.

Wat ga je doen?

Als Teamleider van het Meet- en Inspectieteam wordt verwacht dat je twee rollen vervult. Ten eerste leid je het Meet- en Inspectieteam, met de focus op:

 • Kwaliteitsborging van geleverde equipment
 • Betrouwbare planning van metingen en inspecties
 • Naleving van de nieuwste normen
 • Kalibratie en onderhoud van instrumenten
 • Procesoptimalisatie met een “Continuous Improvement mindset”
 • Training en ontwikkeling om vaardigheden in de nieuwste technieken te verbeteren
 • Data-integriteit om besluitvorming op basis van feiten en gegevens te waarborgen
 • Cross-functionele samenwerking met effectieve communicatie en samenwerking
 • Klanttevredenheid om een positieve reputatie voor Vanderlande te waarborgen

De tweede rol vereist dat je fungeert als Single Point of Contact (SPOC) voor leveranciers, waarbij je verantwoordelijkheid neemt voor de prestaties van leveranciers binnen je eigen categorie, input geeft voor het jaarlijkse Supplier Audit plan, SCAR's opvolgt en Supplier Development programma's leidt. Je voert goed geplande en gestructureerde leveranciersaudits uit als lead-auditor, rapporteert op basis van feiten en beoordeelt audit-/inspectierapporten.

Verantwoordelijkheden

In deze rol zorg je ervoor dat alle metingen voldoen aan de nieuwste normen en ben je verantwoordelijk voor de naleving van industriestandaards en wettelijke vereisten die nodig zijn voor Vanderlande als bedrijf. Je zorgt voor een solide planning van metingen en inspecties en tijdige kalibratie van de apparatuur. Je kunt gegevens analyseren en verbeter- en optimalisatiegebieden identificeren die de QA Engineers helpen de prestaties van leveranciers te verbeteren door nuttige data gestuurde feedback te geven.

Je bent verantwoordelijk voor het trainen en ontwikkelen van teamleden om hun vaardigheden in meet- en inspectietechnieken te verbeteren en faciliteert effectieve communicatie en samenwerking. Je bevordert een cultuur van continue verbetering, wat inhoudt dat je een duidelijke strategie creëert over hoe je leveranciers kunt betrekken en hun verantwoordelijkheid voor de producten die ze leveren kunt vergroten en je werkt proactief om risico's die gepaard gaan met meetprocessen te identificeren en te beperken.

Je fungeert als ambassadeur voor QA, met de mogelijkheid om presentaties te geven aan stakeholders over (proces)verbeteringen en werkwijzen. Je speelt een essentiële rol bij het voldoen aan de verwachtingen van klanten en het behouden van een positieve reputatie voor Vanderlande.

Wat vragen we van jou?

 • Bachelor of masterdiploma in een relevant vakgebied (bij voorkeur technisch)

En als persoon:

 • Analytisch
 • Sterke communicator. In staat om verschillende stijlen en beïnvloedingstechnieken toe te passen.
 • Mondelinge en schriftelijke communicatie in het Engels. Bij voorkeur een andere vreemde taal
 • In staat om te denken in bedrijfsrisico's en -kansen
 • Zelfstarter en planner van eigen werk
 • Technische achtergrond of verworven via relevante werkervaring
 • Ervaring met leveranciersvrijgaveprocessen (NPI, PPAP)
 • Ervaring met het toepassen van probleemoplossingsmethoden (8D, Shainin, Kepner&Tregoe)
 • Basiskennis van statistiek (zoals Histogram, Procescapaciteit, etc.)
 • Voorkeursinstrumenten:
 • Bekend met Lean, Six Sigma en statistische methoden
 • Gekwalificeerd lead auditor of bereid om een externe opleiding te volgen
 • Ervaring met internationale managementsysteemstandaarden zoals ISO9001/ NEN-EN 1090 etc.
 • Proces/product FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)

Over het team

Je werkt en neemt deel als onderdeel van een team van QA-professionals en stemt af met Vanderlande's Global Quality community over processen, werkwijzen en verbeteringen. Je werkt volgens procedures en standaarden zoals overeengekomen binnen Vanderlande's Global Quality community en fungeert als rolmodel voor collega QA Engineers en Inspecteurs.

Over Vanderlande

Vanderlande is de wereldmarktleider op het gebied van toekomstbestendige logistieke procesautomatisering op luchthavens en in de pakketmarkt. Daarnaast zijn we ook een toonaangevende leverancier van procesautomatiseringsoplossingen voor magazijnen, die naadloos innovatieve systemen, intelligente software en levenscyclusdiensten integreren.

Bij Vanderlande kun je je carrière ontwikkelen, je ambities waarmaken, nieuwe hoogten bereiken, terwijl je persoonlijke groei ervaart en geniet van prestaties.

Ons aanbod

In de uitdagende en verantwoordelijke functie van Teamleider Supplier Quality Measurement and Inspection, krijg je de kans om een significante bijdrage te leveren aan toonaangevende projecten en in contact te staan met onze toegewijde mensen en klanten. We bieden een positie in een informele, internationale en professionele werkomgeving met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Door je aan te sluiten bij ons winstgevende en groeiende bedrijf kun je je doelen bereiken en je op je toekomst richten.

Deze functie biedt een concurrerend salaris van € 4.100,– tot € 5.290,– bruto per maand (exclusief 8% vakantietoeslag). Door het overtreffen van prestatieverwachtingen heb je zelfs de mogelijkheid om buiten deze schaal te groeien.

Boven op je vaste salaris ontvang je de volgende secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • 40 vakantiedagen (20 wettelijke dagen en een flexibel budget ter waarde van 20 dagen)
 • Flexibele werktijden
 • Een hybride werkplek (40% thuiswerken en 60% op kantoor)
 • Een Gezondheid & Welzijn budget ter waarde van € 300,- per kalenderjaar
 • Reiskostenvergoeding, inclusief volledige vergoeding van openbaar vervoer
 • Thuiswerkvergoeding
 • Collectief pensioenplan en korting op aanvullende zorgverzekering
 • Bedrijfsgezondheidscentra met een fitnessruimte, fysiotherapeuten en arbeidstherapeuten
 • Vanderlande Academy en trainingsfaciliteiten om je vaardigheden te verbeteren
 • Een verscheidenheid aan Vanderlande Netwerk gemeenschappen en initiatieven
 • En een geweldige bedrijfskantine en koffiebar met barista

Contact

Ben je geïnteresseerd in de positie van Teamleider Supplier Quality Measurement and Inspection? Solliciteer dan nu!

Voor meer informatie over de functie, neem contact op met Charlotte Rooseboom, recruiter, 0413-494322.

Diversiteit & Inclusie

Vanderlande is een werkgever die gelijke kansen biedt/ actie onderneemt voor gelijke kansen. Gekwalificeerde kandidaten worden in overweging genomen ongeacht ras, religie, kleur, nationale afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, burgerlijke staat of handicapstatus.

For the Supplier Quality Assurance department, we are looking for a Team Leader for the Measurement and Inspection team that is willing and able to extend his/her responsibilities to proactively managing suppliers’ (quality) performance. 

*English version

Introduction 

 

The Supplier Quality Assurance Department works in close cooperation with Supply Chain Management, Technology, Engineering, Installation, Project Engineers and with stakeholders from different parts of the organization. The Supplier Quality Assurance team is part of Supply Chain and acts as an advisor and gatekeeper for maintaining the Vanderlande Quality Standard both for equipment and services. 

 

What will you be doing?​ 

 

As Team Leader of the Measurement and Inspection team, it is expected to wear two hats in the role, with the first leading the team of Measurement and Inspection, focus on: 

 • Quality Assurance of supplied equipment 

 • Reliable planning of measurements and inspections 

 • Compliance to the latest standards 

 • Instrument Calibration and Maintenance  

 • Process optimization with a Continuous Improvement mindset 

 • Training and development to enhance skills in latest techniques 

 • Data Integrity to ensure fact based and data driven decision making 

 • Cross-functional collaboration with effective communication and collaboration 

 • Customer satisfaction ensuring a positive reputation for Vanderlande 

 

The second part of the role requires to act as a Single Point of Contact (SPOC) for suppliers for which you have to take responsibility for the performance of suppliers within your own category, provide input to the Supplier Audit yearly plan, follow up on SCAR’s and lead Supplier Development programs. You perform well planned and structured supplier audits as a lead-auditor and report in a fact-based way and review audit/inspection reports. 

 

Responsibilities​  

 

In this role, you ensure that all measurements adhere to the latest standards and you are responsible for ensuring that the team complies with industry standards and regulatory requirements required for Vanderlande as a company. You ensure a solid planning of measurements and inspections and timely calibration of the equipment. You are able to analyze data and identify areas for improvement and optimization that support the QA Engineers improve the performance of suppliers by giving useful data driven feedback 

You are responsible for training and developing team members to enhance their skills in measurement and inspection techniques and you facilitate effective communication and collaboration. You promote a culture of continuous improvement, this will involve creating a clear strategy on how to involve suppliers and increase their responsibility for the products they deliver and you work proactively to identify and mitigate risks associated with measurement processes. 

You act as an ambassador for QA, with the ability to give presentations towards stakeholders about (process) improvements and way of working. You play a vital role in meeting customer expectations and maintaining a positive reputation for Vanderlande. 

 

What do we ask from you?​ 

 

Bachelor's or master's Degree in relevant field (technical preferred)   

And as a person: 

 • Analytical  

 • Strong communicator. Able to apply distinctive styles and influencing techniques  

 • Verbal and written communication in English. Preferable another foreign language   

 • Ability to think in business risks and opportunities  

 • Self-starter and planner of own work  

 • Engineering background or obtained via relevant working experience  

 • Experience in supplier release processes (NPI, PPAP)  

 • Experience in applying problem solving methods (8D, Shainin, Kepner&Tregoe)  

 • Basic statistical knowledge (like Histogram, Process Capability etc.)  

Preferred tooling: 

 • Familiar with Lean, Six sigma and statistical methods  

 • Qualified Lead auditor or willing to follow an external training  

 • Experience with International Management System Standards such as ISO9001/  

NEN-EN 1090 etc.  

 • Process/product FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)  

 

About the team​  

 

You will work and participate as part of a team of QA professionals and align with Vanderlande’s Global Quality community on processes, way of working and improvements. You work according to procedures and standards as agreed upon within Vanderlande’s Global Quality community and act as a role model for colleague QA Engineers and Inspectors. 

 

Vanderlande is the global market leader for future-proof logistic process automation at airports and in the parcel market. Furthermore, we are also a leading supplier of process automation solutions for warehouses, which seamlessly integrate innovative systems, intelligent software and life-cycle services. 

 

At Vanderlande, you can develop your career, satisfy your ambitions, aspire to new heights, while enjoying personal growth and thriving on achievement. 

 

What we offer​ / Ons aanbod 

 

In the challenging and responsible position of Teamleader Supplier Quality Measurement and Inspection, you will have the chance to make a significant contribution to industry-leading projects and be connected to our dedicated people and customers. We offer a position in an informal, international and professional working environment with a lot of scope for personal development. By joining our profitable and growing company you will be able to reach your goals and focus on your future.​ 

 

This position offers a competitive salary range of € €4.100,–  to €5.290,– gross per month (excluding 8% holiday allowance). Through exceeding performance expectations, you even have the possibility to grow outside this scale.   

 

On top of your fixed salary you’ll receive the following secondary benefits:​ 
 

 • 40 vacation days (20 statutory days and a flexible budget worth 20 days).​ 

 • Flexible working hours.​ 

 • A hybrid workplace (40% working from home and 60% in the office).​ 

 • A Health & Wellbeing budget worth €300,- per calendar year. 

 • Commuting allowance, including full reimbursement of travel by public transport.​ 

 • Working from home allowance.​ 

 • Collective pension scheme and discount on additional health insurance.​ 

 • On-site company health centres with a gym, physiotherapists and occupational therapists.​ 

 • Vanderlande Academy and training facilities to boost your skills.​ 

 • A variety in Vanderlande Network communities and initiatives.​ 

 • And a great company restaurant and coffee bar with barista. 

 

 

Contact 

 

Are you interested in the position Teamleader Supplier Quality Measurement and Inspection ? Then apply now!  

 

For more information about the position, please contact Charlotte Rooseboom, recruiter, 0413-494322 

 

Diversity & Inclusion 

 
Vanderlande is an equal opportunity/affirmative action employer. Qualified applicants will be considered without regards to race, religion, color, national origin, gender, sexual orientation, age, marital status, or disability status. 

Plus Management emplois

Senior Manager HSEQ

Veghel, Netherlands

Senior Manager HSEQ     Due to continued growth of our Customer Centre International in both revenue and geographical coverage, our...

Afficher

Teamleader Production Planning Manufacturing

Veghel, Netherlands

English below * Wil je werken in een pragmatische, dynamische en ambitieuze 'high-mix, low-volume' fabriek? Wil je een team van...

Afficher